Algemene privacyverklaring van VRIENDENSOEST

De vereniging VRIENDENSOEST hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging VRIENDENSOEST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als vereniging VRIENDENSOEST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om je te informeren en op de hoogte te houden over onze activiteiten.
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

VRIENDENSOEST

P/a Urbain Lavigne,  e-mail: urbain.lavigne@telenet.be,  tel. 0496/239711

 

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

De vereniging VRIENDENSOEST verwerkt persoonsgegevens van leden voor de volgende doeleinden:

·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vereniging VRIENDENSOEST

·         Om leden te kunnen informeren over (werking van) onze groep (via nieuwsbrieven, uitnodigingen…).

·         Voor archiefdoeleinden.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:

·         Persoonlijke identiteitsgegevens van het lid: naam, voornaam.

·         Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen).

·         Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, nationaliteit.

Door deze verklaring te ondertekenen, geeft u toestemming voor de verwerking van deze gegevens en het openbaar maken van foto’s (o.a. via de website)

 

Doorgeven van mijn gegevens aan derden

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn van gegevens

De vereniging VRIENDENSOEST bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

 

Beveiliging van mijn gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

·         Iedereen die namens ‘de vereniging VRIENDENSOEST’ aan de ledenadministratie  kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn.

·         Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

 

Hoe kan je jouw gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen?

·         Je hebt het recht om gegevens in te kijken die op jou betrekking hebben.

·         Je hebt het recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

·         Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.

 

Wat als ik toch klachten heb?

Indien je een klacht hebt kan je steeds contact opnemen met de vereniging VRIENDENSOEST en de verwijdering van je gegevens vragen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be). We hopen natuurlijk steeds dat eventuele problemen binnen de groep kunnen besproken en opgelost worden.

 

Wijzigingen aan de privacyverklaring

De vereniging VRIENDENSOEST kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen ‘waar en hoe’ (bv. op onze website). De laatste wijziging gebeurde op 16-03-2019.

 

Datum: …………/………………../………………….

 

Voornaam en naam: ………………………………………………………………………………….

Handtekening:

 

 

                                    …………………………………………………………………………………